خاصیت حرام لقمه ها همین است … | بسیج جهانی

اگر شکم با مال حرام پر نشود مسئول یک روزنامه این کار را نمی کند …
این کشور هم اگر حساب کتاب داشته باشد به جای اراذل و اوباش مدیر مسئول این لجن نامه آفتابه به گردن در معابر عمومی چرخوانده می شود تا با امنیت ملی ، غیرت ملی و …این چنین بازی نکند…

RooyesheMellat
همدانی کشته شود یا شهید …طشت رسوایی این ها خیلی وقت است که از پشت بام افتاده است …
اگر همدانی و همدانی ها نباشند رویش ملت و گردانندگانش باید به جهاد نکاح داعشی ها گردن بگذارند البته اگر لطف کنند و قبل از آن که ترتیب این ها را بدهند گردنشان را بزنند حکایت دگری است …

توسط : aminabadi ، با موضوع : مقالات بدون دیدگاه


دیدگاه‌تان را ارسال کنید