مرگ بر معیارهای دو گانه ! | بسیج جهانی

مرگ بر معیارهای دوگانه …تنها گزاره ای که می توانم آن را قطعی و یقینی بدانم آن است که معیارهای دو گانه زشت ترین و کثیف ترین حرکتی است که می تواند از یک انسان سر بزند …

فعلی را از کسی زشت بشماریم و همان حرکت را از خودمان نیکو بدانیم ، دیکتاتوری را از دیگران بد بدانیم و از خودمان پسندیده …دزدی از بیت المال را از دیگران بد بدانیم و خودمان در دزدی دکتری داشته باشیم …ضرب و شتم حاضران در یک تجمع قانونی را از دیگران بد و قبیح بدانیم و تجمعات قانونی دیگران را به هم بزنیم …رعایت قانون را بر دیگران واجب بدانیم و خود قانون را به …نمان نیز حساب نکنیم …

بسیاری از علما و متکلمین شیعه به حسن و قبح ذاتی افعال معتقدند …علمای شیعه می گویند « فعلی اگر خوب است این خوبی در ذات آن فعل است و اگر بد این بدی در ذات آن فعل است » مثلا « دزدی اگر بد است بالذات بد و حرام است و مرتکب آن فارغ از این که الف باشد یا ب من باشم یا شما مستوجب مجازات است …این گونه نیست که اگر من دزدی کنم دزدی من حلال است و اگر شما دزدی کنید باید دستتان قطع شود »
ای کاش به حسن و قبح ذاتی افعال معتقد باشیم …افعال حسن و قبح ذاتی دارند و این انقلاب روزی به ثمر می نشیند که حسن و قبح افعال در آن ذاتی شوند و هر کس در هر مقامی غلطی کرد محاکمه و مجازات شود بی آن که دغدغه ای داشته باشیم آبروی نظام اسلامی می رود که آبروی جمهوری اسلامی در قطع دست دزدان ریز و درشت است نعل به نعل آن گونه که شریعت می گوید …
نکته ای دیگر و آن این که بنده حقیر شریعت را مقدم بر هر چیزی اعم از اخلاق و عرفان و همه این ها میدانم …برخوردها اگر بر مدار شریعت باشد کسی جرات نمی کند با معیارهای دو گانه آن کند که امروز شاهدیم …

توسط : aminabadi ، با موضوع : روزنوشت هاي فلسفي بدون دیدگاه


دیدگاه‌تان را ارسال کنید